มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มอดินแดง ประกอบด้วย 16 คณะ และ 3 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ สามารถอำนวยการสอนได้ 70 หลักสูตร 307 สาขาวิชาดังนี้

  -  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 3 สาขา
  -  ระดับปริญญาตรี 94 สาขา
  -  ระดับประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี 26 สาขา
  -  ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 126 สาขา
  -  ระดับปริญญาเอก 58 สาขา

โดยรวมแล้วนักศึกษา และข้าราชการ มากกว่า 20,000 คน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>  เกษตรศาสตร์
พืชไร่ กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา พืชสวน ทรัพยากรที่ดินฯ เศรษฐศาสตร์เกษตร สัตวศาสตร์  ประมง


>  วิศวกรรมศาสตร์
โยธา  ไฟฟ้า  เครื่องกล  เกษตร  อุตสาหการ  สิ่งแวดล้อม  เคมี คอมพิวเตอร์


>  วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม


>  เทคโนโลยี
เทคโนโลยีอาหาร   เทคโนโลยีการผลิต   เทคโนโลยี ชีวภาพ   เทคโนโลยีธรณี


>  สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม การวางแผนภาคและเมือง

 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

>  พยาบาลศาสตร์
สุขภาพจิตและจิตเวช พยาบาลเด็ก พยาบาลครอบครัว ผดุงครรภ์ขั้นสูง พยาบาลชุมชน พยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลผู้สูงอายุ บริหารการพยาบาล


>  แพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์  จิตเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์  จักษุวิทยา  รังสีวิทยา  วิสัญญีวิทยา  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา  เวชศาสตร์ฟื้นฟู นิติเวชศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ อายุรศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี ปรสิตวิทยา   พยาธิวิทยา   เภสัชวิทยา   เวชศาสตร์ชุมชน   สรีรวิทยา


>  ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมชุมชน   ทันตกรรมบูรณะ   ทันตกรรมประดิษฐ์   ชีววิทยาช่องปาก   ทันตกรรมสำหรับเด็ก   ทันตกรรมจัดฟัน   ปริทันตวิทยา   ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ   วินิจฉัยโรคช่องปาก


>  สาธารณสุขศาสตร์
บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษา


>  เภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัชศาสตร์


>  เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์


>  สัตวแพทยศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์   พยาธิชีววิทยา   ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์  

 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>  ศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา   เทคโนโลยีการศึกษา   การวัดและประเมินผลการศึกษา   คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา  พลศึกษา  สังคมศึกษา   จิตวิทยาการศึกษา   สิ่งแวดล้อมศึกษา   วิทยาศาสตรศึกษา   คอมพิวเตอร์ศึกษา   วิทยาศาสตรศึกษา   คณิตศาสตรศึกษา  


>  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น สังคมวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาการพัฒนา การบริหารการพัฒนา พัฒนาสังคม การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญา การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ การจัดการการพัฒนาสังคม


>  วิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ การโรงแรม


>  ศิลปกรรมศาสตร์
จิตรกรรม ประติมากรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง


>  นิติศาสตร์


>  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA-KKU)


>  บัณฑิตวิทยาลัย

 

มารู้จักโรงพยาบาลศรีนครินทร์
      เป็นโรงพยาบาลขนาด 720 เตียง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก จึงเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดอีกแห่งในภูมิภาคนี้เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้มีบริการศูนย์ Excellence Center ซึ่งมีศูนย์ที่ให้บริการรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ มากมายดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์ Endoscope
 2. ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
 3. ศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจ
 4. ศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคมะเร็ง
 5. ศูนย์บริการตติยภูมิด้านอุบัติเหตุ

       และยังมีโครงการบริหารจัดการโรคเฉพาะ ที่สปสช.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  ดังนี้

 • โครงการกรณีฟอกเลือดล้างไต (Hemodialysis)
 • โครงการบำบัดทดแทนไตเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
 • โครงการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (KT)
 • โครงการมะเร็งเม็ดเลือดขาว และต่อมน้ำเหลือง (Leukemia and lymphoma)
 • โครงการบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
 • โครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • โครงการหัวใจ 8000 ดวง
 • โครงการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์
 • โครงการบริหารจัดโรควัณโรค
 • โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
 • โครงการพัฒนาผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา
 • โครงการดูแลรักษาโรคเบาหวาน
 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ


 
มารู้จักชุมชนรอบมอดินแดง
มารู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนวคิดของการลงทุน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
Copyright © 2010 www.rivendellcondo.com All Rights Reserved.

โครงการอาคารชุดริเวนเดลล์ กรีนวิว คอนโดมิเนียม
เจ้าของโครงการ: บริษัท พีอาร์ที แฟคเตอร์ส จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: สิบล้านบาทถ้วน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 20 ซอยประชานิเวศน์ ซอย14/8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กรรมการผู้จัดการ: นายกนก อุณหกะ
ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวม 77 ยูนิต โฉนดที่ดินเลขที่ 201828, 201829 หน้าสำรวจ 30004, 30005 เลขที่ดิน 271, 272 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่โครงการประมาณ 2 งาน 50 ตารางวาที่ดินและอาคารมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารเลขที่ 295/2553 และ 437/2553 เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2554

จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเป็นทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด โดยเจ้าของห้องจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง บริการส่วนกลางตามอัตราที่เจ้าของโครงการกำหนด และ/หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด