Rivendell 6 & 7

 

 

 

 


 

 

กำหนดทำสัญญาภายใน 15 วัน นับจากวันจอง

  • ค่าใช้จ่ายส่วนกลางรวมถึง WIFI Internet และสิทธิ์ในการใช้บริการริเวนเดลล์สปอร์ตคลับ (สระว่ายน้ำ และฟิตเนส) เดือนละ 33 บาทต่อตารางเมตร ชำระล่วงหน้า 6 เดือน และเงินกองทุนส่วนกลาง 500 บาทต่อตารางเมตร ชำระครั้งเดียว โดยผู้ซื้อในวันโอนกรรมสิทธิ์
  • ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
  • ค่าเช่าที่จอดรถยนต์จากทรัพย์ส่วนกลาง  ชำระให้นิติบุคคลอาคารชุดในอัตรา คันละ 300 บาทต่อเดือน
  • ประมาณการผ่อน ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ   

RIVENDELL  SPORTCLUB  รวมทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนส  เป็นบริการที่นิติบุคคลได้จัดให้เจ้าของร่วมและผู้เช่าได้ใช้บริการ  ทั้งนี้ RIVENDELL  SPORTCLUB                        รวมทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนส  ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ริเวนเดลล์แอปโซลูท  ริเวนเดลล์เลกาซี่ และริเวนเดลล์เอสเตรญ่า